+33 (0) 772 068 191, +33 (0) 772 068 196
  • fullslide2
  • fullslide2

Regulamin

Przepisy manualnej i automatycznej skrzyni biegów dla kontrahentów i konsumentów Wersja 1.0 

Przepisy handlowe firmy AMTR określają wzajemne zobowiązania stron handlowych, zasady składania zamówień, a także dostawy produktów oferowanych przez AMTR. Regulamin sprzedaży jest publikowany na stronie internetowej. Wersja drukowana jest dostępna w oddziale manualnej i automatycznych skrzyn biegow. 

    

§1
Informacje ogólne

  

1. AMTR w ramach swojej działalności prowadzi profesjonalną sprzedaż w ramach PKD [odpowiednik APE] 4532 Z - Handel detaliczny sprzętem samochodowym, w szczególności AMTR realizuje sprzedaż skrzyń biegów, nowe i odnowiony, a także silniki i części. 

2. Informacje i zdjęcia Produktów w dokumentach, tabelach cen i broszurach publikowanych przez AMTR mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkty i ceny, o których mowa, mogą różnić się od faktycznego stanu, dlatego AMTR z góry przeprasza. 

  

§2
Warunki sprzedaży 

 

1. Produkt pozostaje własnością AMTR do momentu zapłaty całego salda - jest to zastrzeżenie sprzedaży tytułu. 

2. Sprzedaż odnowionej skrzyni biegów odbywa się pod warunkiem dostarczenia starej skrzyni biegów, a w przeciwnym razie sprzedawca zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej. 

3. Kara umowna za niedostarczenie starej skrzyni biegów wynosi 2 500,00 PLN, a jeżeli szkoda jest wyższa, sprzedawca ma prawo dochodzić całej utraty części nabywca. 

4. Za dostarczenie starej skrzyni biegów odpowiada nabywca, chyba że Strony postanowią inaczej.

  

§3 
Warunki zamówienia i dostawy 

AMTR  jest uprawniony do żądania kopii (skanu) rejestracji w rejestrze kontrahentów (polski KRS) dla spółek handlowych lub zaświadczenia o rejestracji w rejestrze handlowym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także podpisanie zamówienia przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy (w przypadku spółek handlowych) lub przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą - w przypadku jednoosobowych przedsiębiorców. Jeżeli zamówienie jest dokonywane przez osoby inne niż osoby upoważnione do składania zamówień w imieniu wykonawcy (osoby upoważnionej), konieczne jest również dołączenie kopii odpowiedniego uprawnienia. 

2. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywych, niepełnych lub nieuczciwych zamiarów, ale także w przypadku nieprzedstawienia wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 1, AMTR zastrzega sobie prawo do odstąpienia do realizacji zamówienia. 

3. Zasadniczo czas realizacji zamówienia wynosi do 24 godzin od godziny po przyjęciu zamówienia. Niemniej jednak czas realizacji zależy od dostępności produktu w branży automatycznej I manualnej skrzyni biegów lub u producenta. Czas realizacji jest zawsze określony w ofercie, ale Amtr zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia później, jeśli wynika to z opóźnienia w dostarczeniu produktu przez producenta, które Klient przyjmuje bez zastrzeżeń. 

4. Zamówione produkty muszą zostać odebrane przez Klienta i to na jego koszt. Jeżeli oferta obejmuje również dostawę automatyczną skrzynią biegów lub manaualnej, zostanie ona zrealizowana zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt 10–11 poniżej, za pośrednictwem firmy kurierskiej (spedycja). Firma, która oferuje swoje usługi spedycyjne, jest niezależną firmą AMTR, a jej usługi podlegają osobnej płatności. AMTR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z prowadzeniem firmy kurierskiej i możliwym przedłużeniem terminu dostawy określonego w ofercie. 

5. AMTR nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie dostawy z powodu fałszywego lub nieprecyzyjnego adresu wskazanego przez Klienta, w przypadku nieobecności Klienta w momencie odbioru, za opóźnienie dostawy produktu od producenta lub innej niezależnej przeszkody w automatycznej lub manual skrzyni biegów. 

6. W przypadku braku produktu w branży AMTR Klient jest informowany, a także o przedłużeniu czasu realizacji zamówienia. 

7. W przypadku opóźnionej płatności przez Klienta za poprzednie zamówienia, AMTR jest upoważniony do niewykonania następujących zamówień lub do rezygnacji z dostawy produktów przechowywanych dla Klienta do momentu spłaty całości długu , 

8. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT. Wszystkie ceny wyrażone są jako cena netto w złotych polskich lub w walucie obcej plus należny podatek VAT. 

9. Dostawa produktu odbywa się zgodnie z trybem wskazanym w ofercie i wybranym przez Klienta w zamówieniu. 

10. W Poznaniu i okolicach (do 50 km od oddziału Auto Transmission) dostawy realizowane są przez AMTR, o ile spełniają minimalne wymagania logistyczne. Minimum logistyczne w granicach miasta Poznania wynosi 2000 PLN netto po dostawie, poza Poznaniem, ale maksymalnie 50 km to 4000 PLN netto po dostawie. Przez minimum logistyczne rozumiemy wartość towarów dostarczonych na adres, a nie dotyczących dostawy: produktów objętych promocją i ofertą specjalną, w których wyraźnie określono, że ceny nie obejmują transportu. 

11. Na życzenie klienta i działając w jego imieniu i na jego rachunek, AMTR może zorganizować transport za pośrednictwem firmy kurierskiej również w przypadkach innych niż te, o których mowa w pkt 14. Warunki dostawa, to znaczy wybór firmy kurierskiej, koszt, czas dostawy zostanie ustalony z klientem, jednak koszt wysyłki zostanie doliczony do rachunku sprzedaży klienta. Wszelkie ryzyko związane z produktem przechodzi na Klienta w momencie dostawy produktu z magazynu AMTR i AMTR nie ponosi odpowiedzialności za działalność firmy kurierskiej. 

12. Umowa, której treść jest określona w Regulaminie i ofercie, zostaje zawarta w momencie przekazania zamówienia przez Klienta do podstawy oferty publikowanej przez AMTR. Po złożeniu zamówienia Klient nie może anulować umowy ani jej wypowiedzieć. Umowa może zostać rozwiązana tylko na podstawie oświadczenia woli wyrażonego przez klienta i przez AMTR. 

 

§4
Płatność

 

1. Zapłata ceny za produkt może być dokonana w gotówce w biurze AMTR lub przelewem bankowym, zgodnie z informacjami podanymi w ofercie, na podstawie odpowiedniej faktury VAT. 

2. Jeżeli oferta tak stanowi, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia AMTR ma prawo zażądać zaliczki na poczet ceny sprzedaży. W takim przypadku automatyczna skrzynia biegów zrealizuje zamówienie, gdy tylko konto bankowe AMTR biegów zostanie zasilone pełną kwotą depozytu. Depozyt będzie podlegał w szczególności art. 394 Kodeksu cywilnego. 

3. Podstawą płatności jest faktura VAT. Płatność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT. 

4. Składając zamówienie, Klient upoważnia AMTR do wystawienia faktury bez jego podpisu. 

5. AMTR ma prawo żądać odszkodowania za opóźnienie w maksymalnej wysokości, ale także obciążyć Klienta pełną kwotą opłat za opóźnione płatności, w szczególności opłatami firmy windykacyjnej, opłatami sądowymi, zapłacić, a także koszty sądowe i z urzędu.  

§5 
Odbiór i zwrot towaru  

 

1. O ile nie postanowiono inaczej, klient otrzymuje produkt bezpośrednio z magazynu AMTR.

2. Po podpisaniu dokumentu odbioru towaru całe ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą lub pogorszeniem przechodzi na Klienta. 

3. Przed podpisaniem dokumentu odbioru towaru osoba, która go przyjmuje, jest obowiązana sprawdzić jego ilość i jakość w obecności pracownika AMTR lub kuriera, w przypadku dostawy przez pośrednik firmy kurierskiej. W przypadku wad lub braków osoba otrzymująca produkt jest zobowiązana do sporządzenia raportu o wadach / brakach w obecności pracownika AMTR lub kuriera dostarczającego produkt i niezwłocznie poinformować o tym AMTR. Wszelkie roszczenia zadeklarowane po podpisaniu potwierdzenia odbioru lub zadeklarowane w inny sposób niż opisany powyżej mogą nie zostać uznane przez AMTR za ważne. 

4. W przypadku nieotrzymania produktu w wyznaczonym terminie, AMTR ma prawo obciążyć Klienta opłatą za przechowywanie produktu w wysokości 25,00 PLN netto za każdy rozpoczęty dzień. W takim przypadku produkt zostanie dostarczony do klienta dopiero po uiszczeniu opłat za przechowywanie. 

5. W przypadku, gdy produkt jest wytwarzany na specjalne życzenie Klienta, AMTR ma prawo zażądać od Klienta pokrycia wszystkich kosztów produkcji i transportu.

 

6. Zwrot produktu jest możliwy tylko za pisemną zgodą AMTR, pod rygorem nieważności. Zgoda taka jest wyrażana tylko na życzenie klienta, jeżeli produkt jest nadający się do sprzedaży (w szczególności nie jest używany, nie nosi śladu montażu, nie jest wytwarzany na specjalne życzenie klienta, w niektórych przypadkach ma oryginalne opakowanie). 

7. W przypadku przyjęcia zwrotu AMTR ma prawo żądać opłaty manipulacyjnej w wysokości 15% wartości zwracanego produktu. 

8. W przypadku, gdy cena sprzedaży została zapłacona przez klienta, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od daty zwrotu produktu, po zmniejszeniu go o kwotę opłat manipulacyjnych. , W innym przypadku opłata manipulacyjna będzie należna w ciągu 7 dni od zwrotu produktu. 

    

§6
Garanties

   

1. Zgodnie z art. 558 § 1 [polskiego] Kodeksu cywilnego gwarancja na produkt jest ograniczona. 

2. Automatyczna skrzynia biegow udziela 12-miesięcznej gwarancji,manualna skrzynia udziela od 12 do 24 miesięcznej od daty sprzedaży nowych i odnowionych skrzyń biegów. Jeżeli data sprzedaży nie jest określona, ​​okres gwarancji rozpoczyna się w dniu produkcji. Gwarancja na odnowione skrzynie biegów jest ważna tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek określony w § 8 ust. 2 regulaminu. Niemniej jednak gwarancja zostaje skrócona do 6 miesięcy w przypadku, gdy skrzynia biegów jest montowana w pojazdach z hakiem holowniczym. 

3. Gwarancja traci ważność, jeżeli skrzynia biegów jest zamontowana w samochodach używanych przez agencje wynajmu samochodów lub taksówkarzy. 

4. Gwarancja jest ważna tylko z pieczęcią i podpisem mechanika, który zamontował skrzynię biegów. Gwarancja traci ważność w okresie gwarancyjnym, gdy kontrola techniczna samochodu nie została przeprowadzona w wyznaczonym terminie. 

5. Gwarancja automatycznej skrzyni biegów obejmuje wady produkcyjne produktu. Gwarancja nie obejmuje wadliwego działania produktu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, błędami montażu lub użyciem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub działaniem w warunkach pracy, w których produkt nie jest odpowiedni. 

6. Gwarancja obejmuje wszystkie produkty importowane do Polski przez AMTR. 

7. W przypadku roszczeń wynikających z gwarancji udzielonej w imieniu AMTR, Klient (lub użytkownik produktu) musi najpierw zadeklarować to firmie, która go zbudowała lub odsprzedała. 

8. W przypadku stwierdzenia wady produkcyjnej w okresie gwarancyjnym lub awarii objętej gwarancją, AMTR zapewnia bezpłatnie w ciągu 14 dni części zamienne potrzebne do naprawy produktu lub naprawy. przez serwis producenta na terenie Polski. Zgłaszając awarię, Klient jest zobowiązany do złożenia należycie wypełnionego i podpisanego oświadczenia. 

9. W celu przeprowadzenia prac naprawczych zgłaszający jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do produktu. Technik ma prawo odstąpić od naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeżeli lokalizacja lub sposób montażu produktu uniemożliwia dostęp lub naprawę. Zgłaszający jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich narzędzi, np. Drabiny, jeżeli jest to niezbędne do wykonania prac naprawczych. 

10. Termin dostawy części zamiennych lub naprawczych może zostać przedłużony o czas niezbędny do sprowadzenia niezbędnych części z zagranicy. 

11. Gwarancja nie obejmuje: 

1. Awarie lub niewłaściwa praca produktu wynikająca z wad podczas montażu, 

2. niewłaściwe działanie produktu z powodu niewłaściwego użytkowania produktu lub sposobu montażu i użytkowania, 

3. konsekwencje przypadkowych przypadków lub innych okoliczności, za które producent nie ponosi odpowiedzialności, np. Awarie podczas transportu, wyładowania atmosferyczne, awarie mechaniczne, udary elektryczne itp. (siła wyższa), 

4. awarie wynikające z nieprzestrzegania warunków użytkowania i konserwacji produktu, 

5. awarie wynikające z niewykonania procedur określonych w instrukcji obsługi, takich jak procedury poniesione przez użytkownika, np. Wymiana filtrów,  

6. odwołanie się do parametrów technicznych produktu, chyba że nie są one zgodne z parametrami określonymi w karcie technicznej, 

7. produkty, które zostały zmontowane, przetworzone lub naprawione przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji, 

8. produkty, które nie zostały poddane obowiązkowej okresowej kontroli technicznej, 

9. świadectwa gwarancyjne wypełnione w sposób nieczytelny lub nieprawidłowy, 

10. produkty, które nie mają czytelnych numerów seryjnych,

11. produkty, których konstrukcja została zmodyfikowana, 

12. awarie związane z transportem danej skrzyni biegów, związane z holowaniem pojazdu, montażem i demontażem pojazdu, wymianą oleju; awarie wynikające z niewłaściwego użytkowania, montażu lub awarii zewnętrznych po kolizji (wypadek). 

13. Ilość oleju należy zapłacić dokładnie tak, jak podano w gwarancji i naszych instrukcjach.

12. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia kosztów badania odwołania i kosztów podróży, a także prac serwisowych producenta. 

13. AMTR biegów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub szkody wynikające z pracy produktu. AMTR biegów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty osób, zwierząt domowych lub mienia, jeżeli u źródła takich szkód nie jest przestrzegane zasady i warunki obsługi i montażu produkt, umyślnie lub w wyniku lekkomyślnego zachowania użytkowników lub osób trzecich. 

14. Karta gwarancyjna spełnia wymagania gwaranta, jeżeli jest wypełniona w całości, czytelnie i opatrzona dowodem zakupu. Gwarancja jest ważna tylko z pieczęcią i podpisem mechanika warsztatowego, który zamontował skrzynię biegów. 

15. Klient jest zobowiązany zgłosić reklamację jako gwarancję w ciągu 7 dni od wykrycia wady produktu i przekazać ją do siedziby AMTR, po omówieniu trybu AMTR i termin dostawy, chyba że AMTR oszacuje i naprawi produkt u klienta. AMTR rozpatrzy odwołanie w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odwołaniu i poinformuje Klienta o jego wyniku. Wady rzeczy zostaną naprawione przez automatyczną skrzynię biegów w rozsądnym czasie. Klient zostanie poinformowany przez AMTR o czasie naprawy. 

16. Koszt wysłania produktu do AMTR  w związku z naprawą gwarancyjną ponosi Klient, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 17 zdanie pierwsze. 

17. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów podróży techników w wysokości 1,80 PLN / km + VAT oraz kwoty prac konserwacyjnych 120,00 PLN / h + VAT za każdą rozpoczętą godzinę. Minimalna opłata za wyjazd dla techników serwisowych wynosi 350,00 PLN + VAT. Przejazd techników jest obliczany zgodnie z następującą zasadą: gałąź automatycznej skrzyni biegów - miejsce naprawy - gałąź automatycznej skrzyni biegów. W przypadku awarii powstałych w wyniku wad Klienta, w tym nieprawidłowego montażu produktu, naprawa odbywa się na koszt Klienta. 

18. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem, że Klient nie spóźni się z płatnością w stosunku do AMTR. W przypadku opóźnień w płatności przez klienta, AMTR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wszelkich prac konserwacyjnych i naprawczych oraz do wysłania części zamiennych. 

    

§7 
Dane osobowe 

 

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych AMTR w celu ich przetwarzania w celu realizacji umowy. Te dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie, wyrażone przez Klienta, są niezbędne do realizacji zamówienia przez AMTR. Klient jest odpowiedzialny za niedostarczenie fałszywych danych osobowych. 

2. Dane te są chronione ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw Nr 133, nr 883 z 1997 r.) W celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim. 

3. Dane osobowe Klienta są przekazywane tylko w momencie realizacji zamówienia. Dane te w żadnym wypadku nie są udostępniane firmom ani osobom trzecim. 

 

§8 
Postanowienia końcowe  

 

1. Regulamin określa zasady zakupu w firmie AMTR i stanowi integralną część oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze znajomością przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz zgodą wszystkich postanowień i informacji zawartych w Regulaminie. Jeśli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, prosimy o nie składanie zamówienia.  

2. Adres podany przez klienta w zamówieniu jest obowiązkowym adresem dla AMTR dla całej korespondencji. Klient jest zobowiązany do rygorystycznego informowania AMTR o każdej zmianie adresu, aby ponieść koszty naruszenia tego obowiązku. 

3. AMTR zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu strony są zobowiązane wersją obowiązującą w dniu zamówienia. 

4. AMTR nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków po zawarciu, realizacji lub rozwiązaniu niniejszej umowy, ale także za wycofanie się. 

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów sprzedaży między AMTR a Klientami będą rozstrzygane przede wszystkim polubownie. Jeżeli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umów sprzedaży jest sąd powszechny właściwy dla siedziby głównej AMTR.  

6. Strony wybierają polskie prawo właściwe dla sporów wynikających z niniejszej umowy. W przypadkach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności [polski] Kodeks cywilny. 

Conseil et Vente

contact@amtr-boitesdevitesses.fr

+33 (0) 772 068 191
+33 (0) 772 068 196
+48 881 373 581 (english only)